ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ตระหนักและใส่ใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) ที่เข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ของผู้ให้บริการในปัจจุบัน และรวมถึงช่องทางเพิ่มเติมในอนาคต (“บริการ”) ทางผู้ให้บริการ จึงได้กำหนด การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้บริการ รับทราบและยินยอมในข้อตกลงและข้อกำหนดในการใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจึงมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็น เพื่อ

 • ให้สามารถทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการต่างๆ
 • ใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ผู้ให้บริการทราบถึงข้อมูลและสถิติต่างๆ ในการใช้บริการ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาช่องทางบริการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • แจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางของผู้ให้บริการ และ พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับผ่านทางการใช้บริการ เมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลเหล่านั้นรวมถึง

 • ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
 • ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน user name , password, recovery email รูปภาพ
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน รายละเอียดบัตรเครคิด บัญชีธนาคาร ประวัติการสั่งซื้อ
 • ข้อมูลอื่นๆ ตามที่จำเป็น เช่นข้อมูลการรีวิวสินค้าและบริการ ข้อเสนอแนะ
 • ข้อมูลโดยใช้ Cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น

 • บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และกิจกรรม ตามจำเป็น เช่น ผู้จัดงานวิ่ง ช่างภาพ ผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์
 • ผู้ให้บริการประมวลข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสาร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ เช่น search engine, social media, E-commerce ต่างๆ  

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

ผู้ให้บริการจะทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน จนกว่าจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยผู้ใช้บริการ

ติดต่อเรา

การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ที่อยู่เลขที่ 809  โครงการ Stadium one ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางอีเมล์ admin@thai.run


Privacy Policy

This Privacy Policy governs the manner in which Thaidotrun Co., Ltd. collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”) of the http://www.photo.thai.run website (“Site”), as well as information we may collect from you when you use our services (the “Services”) (i.e., when you when you purchase photos and/or photo-related products from us). This privacy policy applies to the Site and all products and services offered by Thaidotrun Co., Ltd.

How Does ThaidotRun Co., Ltd. use your Personal Information it Collects?

 • To Provide our services. We use your personal information to deliver our services, such as processing the sample of photo you search for in order to return results.
 • To improve our Site. We use your personal information to understand how our services are used, such as data analysis, audits, enhancing the Sites, identifying usage trends and determining the effectiveness of our service and any marketing champaign.
 • To Communicate with you. We use information we collect, like your email address, to interact with you directly. For example, sending you a photo download link after you complete your purchasing. Moreover, we may send you notices to inform you of information relevant to our Services and to offer you products, programs, or services that we believe may be of interest to you.

Information we collect as you use our services

 • Your Name Surname, Date of Birth, Personal ID Number / Passport Number
 • Your contact such as email address, or postal address 
 • Your activity in our services
 • Your Information to be registered for accessing our service such as username, password, recovery email, display photo
 • Your history of transactions and payment channels such as credit card, bank account
 • Your feedback and concerns
 • A “cookie” is a small text file that a website, when visited by a user, sends to that user’s browser which, in turn, may store some data on the user’s hard drive or memory. Thaidotrun Co., Ltd. uses cookies to identify your visit session for customizing your user experience.

With Whom Does Thaidotrun Co., Ltd. share your Personal Information it Collects?

 • Third-Party Service Providers. Such as hospital or grounded medical staffs, race directors, photographer, fulfillment and delivery partners.

How Does Thaidotrun co., Ltd. protect your personal information collected through our Sites?

We will secure your personal data until receiving you request of edit or delete your personal information. 

Contact US

Thaidotrun Co., Ltd.

803, 805, 807, 809 Stadium One, Rama VI rd., Wangmai, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand

Email: admin@thai.run